PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

Atributii vice primar


Atributiile Viceprimarului Comunei Galicea Mare

   Art. 79. – Viceprimarul exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiileprevazute la art. 70.

   Art. 80. – Mandatul viceprimarului inceteaza de drept in conditiile prevazute la art. 72, care se aplica in mod corespunzator. in acest caz consiliul local ia act de incetarea mandatului si alege un nou viceprimar.

   Art. 81.
– Viceprimarul poate fi suspendat din functie in conditiile prevazute la art. 77, care se aplica in mod corespunzator.

   Art. 82.

(1)
in caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
(2) in situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) in situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.