PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

TAXE SI IMPOZITE

      COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
      Obligatii persoane juridice

      1. Impozit/taxa cladire
      2. Impozit/taxa teren
      3. Impozitul pe mijloacele de transport
      4. Taxa afisaj publicitate


      1. IMPOZIT/TAXA CLADIRE

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
      In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii sau, modificarii, cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexe documentele doveditoare

      Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

      Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

      In conditiile platii impozitului/taxei fara a beneficia de bonIficatia de 10%, contibuabilul poate achita pana la primul termen scadent de plata 1/2 din sumele datorate pe an, iar diferenta de 1/2 din obligatiile fiscale ale anului se achita pana la cel de al doilea termen scadent de plata Respectarea celor doua termene scadente de plata, nu conduce la calcularea de majorari de intarziere. Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv.

      Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      TERMENE DE PLATA
       I - pana la 31 martie inclusiv
      II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      ACTE NECESARE
      - Declaratie impunere(scadere) -2 ex.( ITL-010 model 2006);
      - Acte proprietate in original sau legalizate,( Contract de vanzare cumparare, Act de donatie,Autorizatie de construire si Proces verbal de receptie, Acte de adjudecare si facturi in cazul executarilor silite);
      - Acte- cadastrale - Oficiu Registrului de Cadastru- ;
      - Balanta analitica a contului mijloace fixe;
      - C.U.I.- fotocopie;
      - Imputernicire;
      - Certificat de atestare fiscala (la scadere si/sau impunere).

      SANCTIUNI
      Abatere
      1. Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      2. Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      - Pentru punctul 1 - de la 240 la 960 lei
      - Pentru punctul 2 - de la 960 la 2400 lei

      Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, datorat/e pentru intregul an de catre contribuabilii persoane juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificatie de 10% .(HCL.449/29.10.2009)      2. IMPOZIT/TAXA TEREN

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
      In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.
 
      Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

      Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

      In conditiile platii impozitului/taxei fara a beneficia de bonificatia de 10%, contibuabilul poate achita pana la primul termen scadent de plata 1/2 din sumele datorate pe an, iar diferenta de 1/2 din obligatiile fiscale ale anului se achita pana la cel de al doilea termen scadent de plata Respectarea celor doua termene scadente de plata, nu conduce la calcularea de majorari de intarziere. Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv.

      Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      TERMENE DE PLATA
      I  - pana la 31 martie inclusiv
      II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      ACTE NECESARE
      - Declaratie impunere(scadere) -2 ex. (ITL 011 model 2006)
      - Acte proprietate in original sau legalizate, ,( Contract de vanzare cumparare, Act de donatie , Acte de adjudecare si facturi in cazul executarilor silite)
      - Acte- Oficiu Cadastru- imobil,
      - Balanta verificare sintetica
      - C.U.I. - fotocopie,
      - Imputernicire,
      - Certificat de atestare fiscala (la scadere si/sau impunere).

      SANCTIUNI
      Abatere
      Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      -Pentru punctul 1 - de la 240 la 960 lei
      -Pentru punctul 2- de la 960 la 2400 lei

      Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren datorat/e pentru intregul an de catre contribuabilii persoane juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificatie de 10 % (HCL.449/29.10.2009)


      3.IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare.

      In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

      In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

      In conditiile platii impozitului/taxei fara a beneficia de bonoficatia de 10%, contibuabilul poate achita pana la primul termen scadent de plata 1/2 din sumele datorate pe an, iar diferenta de 1/2 din obligatiile fiscale ale anului se achita pana la cel de al doilea termen scadent de plata Respectarea celor doua termene scadente de plata, nu conduce la calcularea de majorari de intarziere.Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv.

      Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

      TERMENE DE PLATA
      I - pana la 31 martie inclusiv
      II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      ACTE NECESARE
      - Declaratie impunere(scadere) -2 ex. (ITL 005 Model 2006)
      - Copie carte identitate masina,
      - Acte proprietate Contract vanzare sau factura -original si copie(pentru autoturismele cumparate cu factura),
      - Act de dobandire , tradus si legalizat, copia si originalul chitantei vamale (pentru mijloacele de transport achizitionate din alte tari),
      - Fisa imatriculare,
      - C.U.I.- fotocopie,
      - Imputernicire,
      - Certificat de atestare fiscala (la scadere si/sau impunere).

      SANCTIUNI

      Abatere
      Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      Pentru punctul 1 - de la 240 la 960 lei
      Pentru punctul 2 - de la 960 la 2400 lei

      Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificatie de 10 % (HCL.449/29.10.2009)


      4.TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE
      Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate pe baza de contract se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

      Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate. Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv, in cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metrii patrati sau fractiuni de metrii patrati a suprafetei afisajului pentru reclama si publicitate, cu suma stabilita de Consiliul Local diferentiat dupa locul unde acesta este amplasat, respectiv::

      - locul de desfasurare a activitatii
      - in alte locuri decat cele unde p.j. isi desfasoara activitatea

      Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate

      TERMENE DE PLATA
      I - pana la 15 martie inclusiv
      II - pana la 15 iunie inclusiv,
      III- pana la 15 septembrie inclusiv,
      IV - pana la 15 noiembrie inclusiv,
     
      Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv, in cota de 0,1% pentru fiecare zi
TAXA PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT al municipiului Craiova in scop de publicitate cu panou, afisaj sau structura de afisaj, se stabileste in lei/mp/zi prin HCL.

      ACTE NECESARE
      - Declaratie impunere(scadere) -2 ex.- (ITL 013 model 2006)
      - Acte justificative
      - C.U.I.- fotocopie,
      - Imputernicire.

      SANCTIUNI
      Abatere
      1. Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      2. Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      - Pentru punctul 1 - de la 240 la 960 lei
      - Pentru punctul 2 - de la 960 la 2400 lei

      Pentru anul 2010 - HCL 449/29.10.2009 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.


      - Obligatii persoane fizice
      - CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE FIZICE

      1. Impozit pe cladiri
      2. Impozit/taxa teren
      3. Impozitul pe mijloacele de transport
      4. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate


      1.IMPOZIT PE CLADIRI

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
      In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

      ACTE NECESARE:
      - Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:
      - declaratie de impunere (ITL-001 Model 2006)
      - actul de dobandire (original sau copie legalizata);
      - documentatie cadastrala (fotocopie);
      - actul de identitate (fotocopie).

      - Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:
      - declaratie de impunere(ITL-001 Model 2006);
      - autorizatia de construire (fotocopie);
      - proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
      - memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);
      - actul de identitate(fotocopie).

      - Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:
      - cerere;
      - actul de instrainare (fotocopie);
      - actul de identitate(fotocopie).

      - Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:
      - cerere;
      - autorizatia de demolare (fotocopie);
      - proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
      - documentatie cadastrala teren(fotocopie);
      - actul de identitate(fotocopie).

      - In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
      - cerere;
      - actul de identitatate (fotocopie).

      - In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:
      - declaratie de impunere (ITL-001 Model 2006);
      - actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului (fotocopie).
      - actul de identitate(fotocopie).

      TERMENE DE PLATA
      - I - pana la 31 martie inclusiv
      - II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      Conform HCL nr.449/2009 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2010 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

      Începand cu data de 01.07.2010, art. 252 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal se modifica dupa cum urmeaza:
"Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252. - (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala (ITL-026 declaratie speciala cladiri) la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului."

      SANCTIUNI
      Abatere
      Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      Nedepunerea declaratiilor fiscale.

      Amenda
      - Pentru punctul 1 - de la 60 la 240 lei
      - Pentru punctul 2 - de la 240 la 600 lei


      2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
      In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de impunere la care se vor anexa acte doveditoare.

      Conform Legii nr.571/2003, art 256, pct(3), "pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren."

      TERMENE DE PLATA
      - I - pana la 31 martie inclusiv
      - II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      Conform HCL nr.449/2009 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2010 se acorda o bonificatie de 10%.
Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      ACTE NECESARE
      Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:
      - declaratie de impunere (ITL-003 Model 2006)
      - actul de dobandire (original sau copie legalizata);
      - documentatie cadastrala(fotocopie);
      - actul de identitate(fotocopie).

      Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:
      - cerere;
      - actul de instrainare (fotocopie);
      - actul de identitate(fotocopie).

      In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
      - cerere;
      - actul de identitatate (fotocopie).

      In cazul in care intervin modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren:
      - declaratie de impunere (ITL-003 Model 2006);
      - actul in baza caruia a intervenit modificarea (fotocopie).
      - documentatie cadastrala (fotocopie);
      - actul de identitate(fotocopie).

      SANCTIUNI
      Abatere
      Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      - Pentru punctul 1 - de la 60 la 240 lei
      - Pentru punctul 2 - de la 240 la 600 lei


      3. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

      TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
      In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania sau schimbarii domiciliului de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

      TERMENE DE PLATA
      - I - pana la 31 martie inclusiv;
      - II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

      Conform HCL nr.449/2009 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2010 se acorda o bonificatie de 10%.
      Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
      Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

      ACTE NECESARE
      Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport nou:
      - declaratia de impunere (ITL 005 Model 2006);
      - Actul de dobandire;
      - Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
      - Fisa de inmatriculare;
      - Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport - Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
      - Fotocopia actului de identitate.

      Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport folosit:
      - declaratia de impunere (ITL 005 Model 2006);
      - Certificatul de atestare fiscala a vanzatorului;
      - Actul de dobandire
      - Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
      - Fisa de inmatriculare;
      - Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport - Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
      - Fotocopia actului de identitate.

      Pentru radierea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport:
      - declaratia fiscala pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (ITL 027 model 2009)
      - actul prin care se pierde dreptul de proprietate
      - fotocopia actului de identitate al contribuabilului;
      - fotocopia certificatului de atestare fiscala.

      In cazul schimbarii domiciliului fiscal:
      - cerere;
      - fotocopia actului de identitate.

      In cazul unui mijloc de transport dobandit in baza unui contract de leasing:
      - declaratia de impunere (model ITL 005);
      - contractul de leasing (fotocopie);
      - fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
      - fotocopia actului de identitate;
      - Fisa de inmatriculare.

      SANCTIUNI
      Abatere
      Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
      Nedepunerea declaratiilor fiscale;

      Amenda
      - Pentru punctul 1 - de la 60 la 240 lei
      - Pentru punctele 2- de la 240 la 600 lei

      5. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
      Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata unei taxe anuale.

      Orice contribuabil care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate , are obligatia de a depune o declaratie fiscala la Directia Impozite si Taxe, in termen de 30 zile de la data amplasarii.

      ACTE NESESARE
      - declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
      - actul de identitate, certificat de inregistrare fiscala (fotocopie).

      TERMENE DE PLATA
      Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat, sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

   
      CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE FIZICE

      Conform articolului nr.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicata :

      Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

(2) Persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b) si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau unui mototriciclu.

(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

(9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
Conform Legii nr. 303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, art 16, litera e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.

      ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE:
      - cerere;
      -actul de identitate (fotocopie);
      -documentele justificative din care sa rezulte ca beneficiaza de una din scutirile prevazute la punctele 1-4.

      Pentru acordarea facilitatilor prevazute la pct 9 sunt necesare urmatoarele documente:
      - cerere;
      - autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica (fotocopie);
      - documentele din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica (fotocopie).

» Anexa nr. 1 la HCL nr. 61/25.11.2015 - Impozite si taxe locale