PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

Atributii primar

      Legea 215/2001 (republicata, actualizata), privind administratia publica locala

      ART. 63
      (1) Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
       a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
       b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
       c) atributii referitoare la bugetul local;
       d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
       e) alte atributii stabilite prin lege.
      (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului. Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
      (3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
       a) prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
       b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
       c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
      (4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
       a) exercita functia de ordonator principal de credite;
       b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
       c) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
       d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
      (5) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
       a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
       b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
       c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
       d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
       e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
       g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
       h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
      (6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
      (7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.