PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

Judetul Dolj

ANGAJARI

PRIMARIA COMUNEI GALICEA MARE

JUDETUL DOLJ

STR. CALAFATULUI  NR. 17

CUI 5046785

 

ANUNT

 

Primaria comunei Galicea Mare,  jud. Dolj, organizeaza concurs  pentru ocuparea postului contractual  vacant de  SOFER, TREAPTA I in cadrul  COMPARTIMENTULUI TRANSPORT  in data de 14.07.2015, orele 10,00 – Proba scrisa si in data de 16.07.2015, orele 10,00 – Interviul.

Relatii suplimentare : la Primaria comunei Galicea Mare, str. Calafatului, nr. 17, Jud. Dolj – persoana de contact Panaitescu Stefania – Catalina, tel: 0251/316004.

 

 

  

 

DATA PUBLICARII: 22.06.2015ROMANIA
JUDETULDOLJ
COMUNA GALICEA MARE
Nr. 6508/24.09.2014                                                                              ANUNT

            Primaria comunei Galicea Mare, cu sediul in comuna Galicea Mare, str. Calafatului, nr. 17, jud. Dolj, organizeaza concurs  pentru ocuparea functiei publice  de executie  vacanta de INSPECTOR, CLASA I, GRADUL DEBUTANT, in cadrul compartimentului contabilitate – impozite si taxe.
Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r 2), cu modificarile si completarile ulterioare
Si
-    studii superioare juridice, economice sau administrative de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

          Conditii de desfasurare a concursului:

1.    Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Galicea  Mare, jud. Dolj, str. Calafatului, nr.17, in data de 03.11.2014, orele 10,00 – Proba scrisa si in data de 05.11.2014, orele 10,00 – Interviul;
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Galicea Mare (la secretarul comisiei de concurs) in termen de de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,  partea a III –a.(ultima zi de depunere fiind 20.10.2014, orele 16,00)

2.    Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina,  in mod obligatoriu, documentele  prevazute la art. 49 din H.G nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:
•    copia actului de identitate;
•    formular de inscriere;
•    copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
•    copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
•    cazierul judiciar;
•    adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•    declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
Copiile actelor mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau in copii legalizate, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.
Relatiile suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Galicea Mare sau la telefon 0251/316004, persoana de contact: Busu Nicolae, secretar.


BIBLIOGRAFIE

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
3.    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
5.    HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
6.    Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, rererepublicata, cu modificarile ulterioare;
7.    HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
8.    Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ulterioare
      PRIMAR,
CATANA FLOREL


ANUNT DE ANGAJARE NR. 3554 din 27.05.2011
privind ocuparea unei functii publice vacante
din cadrul Primariei Galicea Mare prin transfer la cerere


        Primaria Comunei Galicea Mare, cu sediul in Galicea Mare, jud. Dolj, str. Calafatului nr.17, tel./fax: 0251-316.004, in temeiul art.90 alin (5) si (7)  din Legea nr. 188/1999 (r2), privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare si art.149 din HG nr.611/2008 pentru adoptarea normelor privind organizarea si dezvoltarea functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Serviciului Public Local pentru Evidenta Persoanelor.
        I. Conditii de ocupare a postului: transfer la cerere de la o alta autoritate sau institutie publica din administratia locala;
        II. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:
              1. Conditii generale: 
                   - sa fie functionar public, consilier, clasa I, grad profesionist asistent.
              2. Conditii specifice:
                   - studii duperioare de lunga durata, absolvire cu diploma de licenta;
                   - cunostinte operare calculator nivel mediu.

        Ocuparea functiei publice prin transfer la cerere va avea loc in data de 27 iunie 2011, ora 10:00, la sediul Primariei comunei Galicea Mare, jud. Dolj, str. Calafatului nr.17.

        Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vite in format european, in termen de 20 zile de la afisarea la sediu si publicarea anuntului pe site-ul institutiei, la Secretarul comunei Galicea Mare.

        Prezentul anunt privind ocuparea unei functii publice vacante din cadrul Primariei comunei Galicea Mare, prin transfer la cerere a fost facut astazi, 27.05.2011 la sediul Primariei Comunei Galicea Mare, jud. Dolj si pe site-ul institutiei www.primariagaliceamare.ro.


      DESCARCA PDF:
    • ANUNT DE ANGAJARE nr.3554 din 27.05.2011 privind ocuparea unei functii publice vacante din cadrul Primariei Galicea Mare, jud. Dolj prin transfer la cerere


Anunt concurs promovare in treapta - 11.04.2022 Detalii
Anunt concurs promovare in grad Detalii 23.04.2021
Anunc concurs Detalii Nr, 6930/14.08.2019
Rezultatele Detalii selectarii dosarelor de inscriere la concursul de prompvare in grad profesional imediat superior
Rezultat selectie dosare Detalii Concurs inspector contabilitate-impozite si taxe
Anunt concurs Detalii Functie publica inspector impozite si taxe
Rezultatul probei scrise Detalii Referent, treapta 1
Rezultat interviu Detalii Concurs: Referent, treapta I
Rezultatele Detalii selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie de INSPECTOR [...]
Rezultatul interviului Detalii 29.01.2018, ora 14.30
Rezultat final concurs Consilier Detalii 29.01.2018
Rezultatul interviului Detalii 29.01.2018
Rezultatul probei scrise Detalii 29.01.2018
Rezultate selectie dosare concurs consilier I,comp. Stare Civila Detalii
Fisa postului Detalii
Anunt nr. 219/10.01.2018 Detalii
Anunt nr. 10148/21.12.2017 Detalii
Anunt nr. 9757/11.12.2017 Detalii
Anunt Nr. 9379/04.12.2017 Detalii
Anunt 30.12.2015 Detalii Primaria comunei Galicea Mare, jud. Dolj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante:
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea postului contractual vacant de SOFER, TREAPTA I in cadrul COMPARTIMENTULUI TRANSPORT.
Anunt concurs Detalii post contractual de executie vacant inspector treapta 1A
ANUNT Detalii concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad principal
ANUNT Detalii pentru ocuparea postului de executie vacant - bibliotecar, grad profesional IA